Provádíme kontrolní prohlídky stabeních strojů a manipulační techniky

jedná se o nařízení vlády č. 378/2001 (§4, odst. 2), zákon 309/2006 Sb. (§4, odst. 1) a zákon 262/2006 Sb. (§102, odst. 3). Podle této legislativy musí mít každý výrobní prostředek jedenkrát ročně, pokud není stanoveno jinak, provedenu kontrolní prohlídku, aby byl zjištěn jeho aktuální technický stav a odhalena případná rizika pro bezpečnost provozu.

Provádíme technické kontroly na vysokozdvižných vozících

Provádění TK je stanoveno zákonem dle normy ČSN EN ISO 3691-1 a to v intervalu minimálně 1x ročně. Součástí TK u vysokozdvižných vozíků poháněných plynem je také revize LPG, kterou je rovněž nutné opakovat minimálně 1x ročně.
 
Jak probíhá technická kontrola VZV
- nejprve je nutné si zajistit kvalifikovaný servis, který má technika s platným inspekčním osvědčením
- technik zkontroluje stav vozíku a vystaví protokol se soupisem zjištěných závad
- pokud to stav VZV umožní, vylepí technik na místě novou známku s označením platnosti
- oficiální protokol Vám technik či firma zašle na Vaši adresu, nebo ho předá již v místě provedení
- TK vysokozdvižného vozíku se nejčastěji provádí v místě nasazení
 
Jak postupovat v případě zjištění závad
Pokud je ve vystaveném protokolu uvedená nějaká závada nejprve zjistěte, ve které kategorii se nachází, podle její kategorie pak zvolte další vhodný postup.  
 
Kategorie :
A – Závada drobného charakteru neohrožující bezpečnost provozu
 - jedná se o lehkou závadu neohrožující bezpečnost provozu a není nutností ji odstranit, je to pouze informativní
 
B – Závada ohrožující bezpečnost
 - jedná se o závažnější poruchu, kterou je nutné odstranit do 30ti dnů, jinak je provedená TK neplatná
 
C – Nebezpečná závada
 - vozík není schopen provozu do odstranění uvedených závad

 

email

...